Regulamin

REGULAMIN SERWISU kominiarze.org.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem 03-904 Warszawa, ul.Lipska 16 lok. U16, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Podstawowe definicje:
a) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu kominiarze.org.pl;
b) Usługodawca: Zakład Usług Kominiarskich remontowo Budowlanych, ul.Lipska 16 lok. U16, 03-904 Warszawa, 1132183280, ;
c) Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
d) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem […], zawierająca Serwis informacyjny i oferująca dostęp do Usług Elektronicznych;
f) Serwis informacyjny: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna w ramach Serwisu, zawierająca informacje dotyczące […], w tym o wydarzeniach, […], a także artykuły sponsorowane lub reklamy;
g) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
h) Formularz kontaktowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Usługodawcą;
i) Reklama – Produkt znajdujący się w ofercie Usługodawcy szczegółowo opisany w Serwisie;
j) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Serwisie.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: ul.Lipska 16 lok. U16, 03-904 Warszawa, e-mail: kominiarzewarszawa@gmail.com, tel. 501219989.

2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) Serwis informacyjny;
2) Newsletter;
3) Reklama;
4) Kontakt;
5) Komentarze.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia płatnej usługi wymaga bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług odpłatnych.

7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

8. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem […] w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.

3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ 4. KOMENTARZE

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (komentarzy).

2. Użytkownik może dodawać komentarze dotyczące treści zawartych w Serwisie informacyjnym w celu wyrażania opinii na temat treści zawartych w Serwisie informacyjnym albo do zadawania pytań jego dotyczących. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się pod informacją i złożyć oświadczenia.

3. Komentarze mogą być zamieszczane anonimowo lub przy użyciu pseudonimu.

4. Użytkownik nie może zamieszczać komentarzy sprzecznym z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających godność osobistą lub obraźliwych, niedotyczących treści zawartych w Serwisie informacyjnym lub zawierających reklamę własnej lub cudzej działalności.

5. Użytkownik publikuje komentarze na własną odpowiedzialność, tj. ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną lub karną za treści swoich wypowiedzi. Usługodawca może kontrolować treść komentarzy, moderować je lub usuwać komentarze o treści niezgodnej z Regulaminem.

6. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. Usługodawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie lub na potrzeby przeprowadzania statystyk.

ROZDZIAŁ 5. SERWIS INFORMACYJNY

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
1) przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;
2) komentowanie informacji zawartych w Serwisie informacyjnym;

2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 6. NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a jest bezpłatne i wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń.

3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

ROZDZIAŁ 7. REKLAMA

1. Użytkownik może zamieszczać Reklamy poprzez zamówienie składane bezpośrednio u Usługodawcy, zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo korzystania z Reklamy w sposób zgodny z przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3. Dostępne są Reklamy na okres […].

4. Szczegółowe informacje, w tym warunki techniczne Reklam, dostępne są w Serwisie pod adresem […] oraz u Usługodawcy.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materiałów i informacji przekazanych Usługodawcy na potrzeby Reklamy, w tym Użytkownik obowiązany jest zadbać o zgodność materiałów z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. ze zm.) oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku Reklamy zamówionej przez Konsumenta, jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi (zamieszczenie Reklamy) ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W takim przypadku, jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

7. W przypadku Reklamy zamówionej przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą może nastąpić tylko na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia Usługodawcy należy się wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

ROZDZIAŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż kominiarze.org.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 6 Rozdziału 7 Regulaminu. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
a) firmie hostingowej,
b) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
c) dostawcy usług internetowych,
d) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
e) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej kominiarze.org.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony kominiarze.org.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
powrót
Regulamin strony - Polityka prywatności - Informacje od administratora danych osobowych

Copyright © 2017 - kominiarze.org.pl - wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i realizacja: INTER Kielce - strony www

tworzenie-stron-www-kielce

Tagi: kominiarz, kominiarze warszawa, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej warszawa, remonty kominów.